26.6 C
Ioannina
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2022

Διπλές Θείες Λειτουργίες στους Ναούς της Μητροπόλεως Ιωαννίνων

spot_img

Διπλές Θείες Λειτουργίες στους Ναούς της Μητροπόλεως Ιωαννίνων

Με τήρηση όλων των οδηγιών, με αποστάσεις και αντισηπτικά γίνεται η επιστροφή στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Ιωαννίνων από τις 17 Μαΐου.

Στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής περιφέρειας όπου βρίσκονται περισσότεροι του ενός Ιερείς θα γίνονται διπλές Θείες Λειτουργίες. Η πρώτη για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες και η δεύτερη για τους υπόλοιπους πιστούς. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Παισίου θα τελεστεί Σαρανταλείτουργο ενώ καθημερινά θα τελούνται Θείες Λειτουργίες στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Πλατεία Πάργης.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ.κ. Μαξίμου:

Προς άπαντα τον ιερό κλήρο και το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ’ Ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί Αδελφοί εν Χριστώ, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη!

Έρχομαι δια μίαν εισέτι φοράν να εκφράσω αναστασίμους πατρικάς ευχάς παντί τω πληρώματι της τοπικής μας Εκκλησίας, δι’ υγείαν, δύναμιν και ευημερίαν, εν ενότητι, Χάριτι και Ευλογία του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού!

Το διαρρεύσαν διάστημα ευρέθημεν άπαντες εις την δίνην εξαιρετικώς δυσμενών συνθηκών και καταστάσεων, αίτιναι επεκράτησαν εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, της μαστιζούσης την παγκόσμιον κοινότητα. Βαρέως ησθάνθημεν και εμπόνως εβιώσαμεν την πρωτοφανή, άκρως οδηνηράν, εμπειρίαν της απουσίας του πληρώματος των πιστών αδελφών μας εκ των Ιερών Ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας, μεσούσης της πλέον εντατικής πνευματικής περιόδου, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της κορυφαίας αύτης της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου μας!

Το μέτρον μεταδόσεως των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος εκ των συγχρόνων τηλεοπτικών μέσων έδωκεν μεν την δυνατότητα παρακολουθήσεώς των οίκοθεν, και εκφράζομεν ευγνωμόνους ευχαριστίας εις τους συντελεστάς των μεταδόσεων, επροσέφερεν πρόσκαιρον ανακούφισίν τινα εις το ευσεβές πλήρωμα, ουκ ανέκοψεν δε την ζωηράν ιεράν επιθυμίαν επανευρέσεως κλήρου και λαού εις την κοινήν μετοχήν των εις την ευχαριστιακήν τράπεζαν, το κοινόν ποτήριον, την ευχαριστιακήν και δοξολογικήν λατρευτικήν σύναξιν!

Εκλαύσαμεν αδελφοί μετά δακρύων εκ της ιεράς αυτής επιθυμίας, ήτις εξεδηλώθη σεμνοπρεπώς και αθορύβως υπό ουκ ολίγων, απλών πιστών αδελφών, οίτινες ευρέθησαν ορθοί, γονυπετείς, ενδάκρυες, ενώπιον εικόνων, τηλεοπτικών δεκτών, ου μην αλλά και πρηνηδόν εις οδούς και πλατείας πλησίων των Ιερών Ναών, εν ω συγκλονιστική υπήρξε η εικών πιστών την Κυριακήν της Αναστάσεως, οίτινες ώφθησαν κλαίοντες γονυκλινείς εις τα χώματα του αυλείου χώρου του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου την ώραν του Αναστασίμου Εσπερινού της Αγάπης!

Πεποίθαμεν αδελφοί ότι, αι αγναί προσευχαί, εν στεναγμοίς αλαλήτοις, εκ βάθους καρδιών αγνών πιστών, κάμπτουσιν ευμενώς την θείαν ευσπλαγχνίαν, ήτις θάττον και ιδού άρτι εξάγει ημάς εις αναψυχήν!

Οι Ιεροί μας Ναοί υποδέχονται ήδη το ευσεβές πλήρωμα και οι πιστοί δεικνύουν την αγάπην των προς τον Θεόν χριστοηθώς εις τους ιερούς τόπους, εν πίστει σταθηρά, επ’ ελπίδι, εν προσμονή της επί τέλους μετοχής των εις την κοινήν θείαν λατρείαν, την Θείαν Λειτουργίαν, εις τα άχραντα μυστήρια, την Θείαν Ευχαριστίαν, εις πλησμονήν Χάριτος και Ευλογίας και οικείωσιν της όντως ζωής!

Τούτων ουν δοθέντων, χωρούμεν εις τας κατωτέρω επισημάνσεις, προτροπάς και ανακοινώσεις προς τον ευσεβέστατον κλήρον και λαόν της θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, ούτως ώστε η επαναλειτουργία των Ιερών Ναών να συνοδεύεται από την τήρησιν των όρων υγιεινής και προστασίας των προσερχομένων και μετεχόντων εις την κοινήν Ιεράν Λατρείαν.

Εις άπαντας τους Ιερούς Ναούς οι υπεύθυνοι Ιερείς, Επίτροποι και υπάλληλοι οφείλουσιν συνεχή φροντίδα δια την καθαριότητα, την απολύμανσιν και την αρτίαν υγιεινήν των Ιερών χώρων και αντικειμένων, τον επιμελή εξαερισμό των Ιερών Ναών και χώρων, την τήρησιν των νενομισμένων αποστάσεων μεταξύ των προσερχομένων εις την θείαν λατρείαν, την μη υπέρβασιν του επιτρεπομένου ορίου του αριθμού των πιστών εις τους Ιερούς Ναούς, την συνεχή διάθεσιν εις τας εισόδους και εξόδους αντισηπτικών μέσων προς χρήσιν υπό των πιστών.

Εις την πόλιν των Ιωαννίνων και τας κωμοπόλεις, όπου ευρίσκονται εις υπηρεσίαν περισσότεροι του ενός Ιερείς, από Κυριακής 17ης Μαΐου ε.ε., κάθε Κυριακήν, δι’ όσον διάστημά εστιν αναγκαίον, θα τελούνται υποχρεωτικώς δύο Θείαι Λειτουργίαι, η πρώτη δια τους ηλικιωμένους και πλέον ευαισθήτους από 07.00 π.μ. έως 9.15 π.μ, η δε δευτέρα από 10.00 π.μ. έως και 11.00 π.μ.

Ενδιαμέσως δέον όπως εκκενώνονται πλήρως οι Ιεροί Ναοί και εξαερίζονται αυτόχρημα, τη φροντίδι των Νεωκόρων. Επίσης, θα τελείται μία Θεία Λειτουργία κάθε Σάββατον, προς εξυπηρέτησιν του πληρώματος και δια την εξυπηρέτησιν τελέσεως των Ιερών Μνημοσύνων από 7.30-9.30 π.μ. Άλλωστε η Ιερά Παράδοσις της Εκκλησίας γνωρίζει ως ορθή την τέλεσιν των μνημοσύνων εν τοις Σάββασιν, κατ’ άκραν και μόνον οικονομίαν τελουμένων αυτών, μετά την Θείαν Λειτουργίαν των Κυριακών!

Δια την τέλεσιν των Ιερών Μυστηρίων, Βαπτίσεων και Γάμων, δέον όπως τηρώνται αι ειδικαί σχετικαί οδηγίαι, ως εκοινοποιήθησαν υπό της Ιεράς Συνόδου.

Δια την τέλεσιν των Εξοδίων Ακολουθιών παραμένουσι τα άχρι τούδε ισχύοντα δια την συμμετοχήν των μελών του οικογενειακού κύκλου, τηρουμένων των αποστάσεων και του επιτρεπομένου αριθμού καθ’ έκαστον Ιερόν Ναόν.

Εις τον Ιερόν Ναόν του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Γεωργίου Πλατείας Πάργης θα τελείται Θεία Λειτουργία καθ’ εκάστην ανελλιπώς, ως και προ της κρίσεως του κορονοϊού, τηρουμένων πάντων των προβλεπομένων μέτρων υγιεινής και προφυλάξεως, αποστάσεων και αριθμού των εισερχομένων πιστών.

Εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Παϊσίου εις Κιάφαν, από Κυριακής 17ης Μαΐου και μέχρι τέλους Ιουνίου θα τελεσθεί Σαρανταλείτουργον, θα τελείται δηλαδή η Θεία Λειτουργία από 7.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. καθ’ εκάστην ημέρα, τηρουμένων επίσης των προβλεπομένων μέτρων προστασίας. Καλούνται οι πιστοί όπως προσκομίσωσιν τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων προς συνεχή μνημόνευσιν αυτών εις το Σαρανταλείτουργον.

Οι ενδιαφερόμενοι δια δωρεάς προς αγιογράφησιν του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου, δύνανται να απευθύνονται διαδικτυακώς εις την ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, info@imioanninon.gr, ως και τηλεφωνικώς εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως δια την δήλωσιν των στοιχείων επικοινωνίας των, ως και της προσφοράς των.

Εις τας κώμας και τα χωρία δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, το πρόγραμμα ακολουθιών θα παραμείνει ως είχεν προ της κρίσεως, τηρουμένων απαρεγκλίτως των νενομισμένων μέτρων αποστάσεων, υγιεινής και προστασίας προς διαφύλαξιν της υγείας των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, τη ευθύνη των εφημερίων και εκκλησιαστικών επιτρόπων! Καλούμεθα φιλαδέλφως ίνα προσέχωμεν, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, δια την προστασίαν εαυτών και αλλήλων.

Διαφυλάττομεν ως κόρην οφθαλμού τας ευπαθείς ομάδας, τους ηλικιώτας γονείς και αδελφούς ημών. Δεν επιτρέπομεν εκπτώσεις εις τα μέτρα προστασίας των, προστασίας της ζωής απάντων! Δεν λησμονούμεν την διαφύλαξιν των αποστάσεων και το επιτρεπόμενον όριον εισερχομένων εις τους Ιερούς Ναούς. Συμπεριφερόμεθα υπευθύνως δια την διαφύλαξιν της υγείας και ζωής των πιστών και αυτής της ευρυτέρας κοινότητος, μετέχοντες εις το γεγονός της θείας λατρείας και της μυστηριακής ζωής του Σώματος του Χριστού μετά από την αναγκαίαν πάντοτε πνευματικήν προετοιμασίαν, άνευ φόβου, εν ταυτώ και άνευ κρίσεως και κατακρίσεως των ασθενεστέρων τη πίστει αδελφών μας! Εάν τις φοβήται να προσεγγίση εις την Θείαν Κοινωνίαν, διότι αισθάνεται αμφιβολίας τινάς δια το μυστήριον της ζωής, είναι προτιμώτερον να μην μετάσχη του μυστηρίου.

Ταυτοχρόνως δεν επιτρέπεται ούτος να αποτελή αντικείμενον κατακρίσεως και εμπαιγμού, αλλά παραμένει συμπαθής αδελφός, αγωνιζόμενος και δεόμενος στηρίξεως υπό των ισχυροτέρων τη πίστει, εν τω βιώματι, εν τω παραδείγματι, εν αγάπη και προσευχή! Άπαντες οι κληρικοί, λαϊκοί συνεργάται, επίτροποι, υπάλληλοι, εργαζόμενοι, εθελονταί, πιστοί και προσερχόμενοι εις τους ιερούς χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς και μετέχοντες εις τας Ιεράς Ακολουθίας και Μυστήρια της Εκκλησίας μας, υποχρεούμεθα να ακολουθούμε τα εκ του νόμου και τα εκ της εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προβλεπόμενα μετά πάσης ακριβείας και σχολαστικότητος, άνευ οιασδήποτε παρεκκλίσεως!

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, πατροποθήτως προτρεπόμεθα υμίν, γρηγορείτε, προσεύχεσθε, προσέχετε και διαφυλάσσετε εαυτούς και αλλήλους, μετέχετε εις την κοινήν λατρείαν αφόβως μεν, μετά πάσης αναγκαίας προφυλάξεως δε, αποφεύγετε τας ασκόπους μετακινήσεις και αναστροφάς, αγαπάτε αλλήλους, στηρίζετε τους αδυνάτους και ευπαθεστέρους των αδελφών ημών και η Χάρις του Αναστάντος Κυρίου υμών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων ημών! Αμήν!

Μετ’ ευχών πατρικών, αναστασίμων,
Χριστός Ανέστη, Αληθώς!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Τελευταία Νέα

Δήμος Ιωαννιτών: Ξεκινά το Μητρώο Εθελοντισμού

Ο Δήμος ξεκινά το Μητρώο Εθελοντισμού.Ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύοντας στην ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης θέτει σε...

spot_imgspot_img

Δείτε επίσης